REGULAMIN

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie wydarzeń artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych, zwanych dalej odpowiednio: „Wydarzeniem” lub „Wydarzeniami”, organizowanych przez Sopocka Odessa z siedzibą w Sopocie przy ul. Boh. Monte Cassino 54, 81-759 Sopot, NIP: 585 133 63 52, REGON: 810475070 (dalej: „Organizator”)

2. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, przebywają, powołane przez Organizatora, służby porządkowe lub ochroniarskie, (w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia), którzy mają za zadanie dbać o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Wydarzenia, zwani dalej „Służbą porządkową lub ochroniarską”.

3. Członkowie Służby porządkowej lub ochroniarskiej obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora wydanego przez Organizatora, który zawiera następujące informacje: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

4. Prawo wstępu na Wydarzenie mają osoby posiadające:

a) ważny bilet wstępu, wydany przez Organizatora,

b) zaproszenie dla gościa, wydane przez Organizatora,

Przy wejściu na Wydarzenie, ww. dokumenty zostaną zeskanowane, a uczestnik otrzyma identyfikator mający postać opaski na rękę, który uczestnik jest zobowiązany posiadać na ręce przez cały czas trwania Wydarzenia. Unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym bilecie wstępu upoważnia do wymiany biletu na identyfikator, mający postać opaski na rękę tylko przy pierwszym skanowaniu.

Z opaski może korzystać tylko jedna osoba. Zagubienie opaski na rękę powoduje utratę prawa wejścia na teren Wydarzenia. W przypadku zerwania lub uszkodzenia opaski na terenie Wydarzenia, uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić się do Służby porządkowej lub ochroniarskiej wraz z uszkodzoną opaską w celu wymiany opaski na nową. Samowolne opuszczenie terenu Wydarzenia z uszkodzonym lub zerwanym identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia służb jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu i powoduje utratę prawa do wejścia na teren Wydarzenia. Każdorazowe wejście na teren Wydarzenia przysługuje tylko uczestnikowi z nieuszkodzoną opaską umocowaną na trwałe na ręce.

5. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.

6. Służby porządkowe lub ochroniarskie podczas sprzedaży biletów wstępu na Wydarzenie oraz przy wejściu na Wydarzenie, mogą zażądać od osoby wchodzącej na teren Wydarzenia lub dokonującej zakupu biletu, okazania dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.

7. Wstęp na Wydarzenie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej jeden z dokumentów uprawniających do wejścia na Wydarzenie, o których mowa w pkt. 5, która, przed wejściem na Wydarzenie, podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego dostępnego przy wejściu na Wydarzenie. Postanowienie ma zastosowanie, o ile regulamin terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, nie określa wyższej granicy wieku dla wstępu na teren, na którym odbywa się Wydarzenie. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka.

8. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu i regulaminu terenu, na którym odbywa się Wydarzenie.

9. Służby porządkowe lub ochroniarskie są uprawnione do:

a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestnictwa w Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia,

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób uczestniczących w Wydarzeniu, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione,

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu, na którym odbywa się Wydarzenie,

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

10. Czynności podejmowane przez Służby porządkowe lub ochroniarskie, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

11. Użycie środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentowanie tego użycia przez służby porządkowe lub ochroniarskie, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

12. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie zabrania się:

a) wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych (za wyjątkiem zakupionych u Organizatora), środków odurzających lub substancji psychotropowych, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcucha, petard, świec dymnych, laserów, wskaźników laserowych oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych, wszelkich opakowań szklanych, metalowych oraz plastikowych oraz wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu,

b) wnoszenia i posiadania sprzętu nagrywającego audio i video oraz sprzętu fotograficznego, a także wykonywania fotografii, nagrywania dźwięku i filmowania,

c) prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej,

d) wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczonych jako „Zakaz Wstępu” (np: pomieszczeń służbowych, elementów konstrukcji sceny, pomieszczeń dla artystów, itp.),

e) palenia tytoniu i papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących,

f) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,

g) rzucania jakimikolwiek przedmiotami.

13. Służby porządkowe lub ochroniarskie są uprawnione do:

1) odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz uczestniczenia w nim:

a) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,

b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 9 Regulaminu.

c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, lub inne wyroby, napoje, środki lub substancje, których posiadanie, zgodnie z Regulaminem jest zabronione,

e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

f) osobom nie posiadającym dokumentu lub identyfikatora określonego w pkt 4, 5 lub 6 Regulaminu,

2) usunięcia z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, osób o których mowa w ust. 1),

3) usunięcia z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się Wydarzenie.

14. Wszystkie osoby, które uczestniczą w Wydarzeniu, zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych lub ochroniarskich. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

15. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, mogą być używane światła stroboskopowe, a wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.

16. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Wydarzenia, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.

17. Regulamin jest dostępny:

a) na stronie internetowej soundrivefestival.com.

b) przy wejściu na Wydarzenie.

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2021.

RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sopocka Odessa z siedzibą w Sopocie przy ul. Boh. Monte Cassino 54, 81-759 Sopot, NIP: 585 133 63 52, REGON: 810475070, zwany dalej: „Administratorem”.

Inspektor danych osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych (osobę odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych). Kontakt do inspektora: e-mail: info@soundrivefestival.com

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

zawarcia przez Ciebie umowy i wykonywania tej umowy (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) analitycznych tj. doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych usług na podstawie przebiegu procesu obsługi sprzedaży i posprzedażowej (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes) archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes) badania satysfakcji klientów i weryfikacji jakości naszych usług (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes) prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes) wysyłania Newslettera (podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda) wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. związanego z rachunkowością (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

upoważnionym przez nas pracownikom, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu przez nas usług, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, którzy obsługują proces zamówień, podmiotom świadczącym nam usługi: księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, firmom kurierskim i pocztowym, które dostarczają do Ciebie przesyłki, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych uzależniony jest od celu ich przetwarzania, w związku z czym:

dane osobowe przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, dane osobowe pozyskane w celu marketingowym, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – przetwarzamy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w tym celu, a przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu dane osobowe przetwarzamy do czasu aż przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych osobowych.

Profilowanie

Korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w związku z czym możemy automatycznie dopasowywać pewne treści marketingowe do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego dane, które o Tobie posiadamy. W oparciu o te informacje przypisujemy Ci profil z punktu widzenia zaoferowania Ci naszych usług lub usług naszych partnerów. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór oferowanych Ci produktów lub usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

Twoje prawa

Masz prawo do:

żądania dostępu do Twoich danych osobowych w celu ich sprostowania, usunięcia twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości, danych adresowych, adresu poczty elektronicznej) może uniemożliwić nam świadczenie Ci usług drogą elektroniczną lub zamówienie przez Ciebie usługi lub zakupienie towaru w sposób określony przez Ciebie w formularzu zamówienia na naszej platformie internetowej.